คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิศ ชัยดี
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุสรา เผ่าเพ็ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดา สุธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรณ เกียรตินอก
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิศ ชัยดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่านบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิธร ศรีไวย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2