คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ดีแป้น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกสร หงส์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพร สีเทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ศรีกล่อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิตร หลวงพิบูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา สีกวนชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส บุสำโรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาพ นามลิวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสัณห์ ลุนบง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :