กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรินภัสร์ ชินเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุรัชฎา นามแป้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3