กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวบุหงา หลักโคตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5