กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวบุหงา หลักโคตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5