กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุหงา หลักโคตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0