กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุหงา หลักโคตร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจิรายุ พันพิบูรย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0