กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริวัสส์ ปิยกุลมาลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2