กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทินรัตน์ เรืองเรื่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2