กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวิต โม้ทองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายภาณุวัตร หนูมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพ็ญพิชชา ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกานต์พิชชา ทองคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1