กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวิต โม้ทองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภาณุวัตร หนูมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญ
ครู คศ.2

นางสาวกานต์พิชชา ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชราภรณ์ ชมสุขประกิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1