กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิยะดา อินทร์นอก
ครู คศ.2

นางอุบล พันธ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1