กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิยะดา อินทร์นอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุบล พันธ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1