กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพร สีเทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายประยูร ลาแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1