กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพร สีเทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประยูร ลาแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1