ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์เศรษฐภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - พ.ศ. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายจิต คงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ พรมดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 – พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล นามมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ อุ่นเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554–พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา ทองบุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557– พ.ศ. 2561