คณะผู้บริหาร

นายเสกสัณห์ ลุนบง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา