พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.      จัดระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.      พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข