ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีนายสุรพงษ์  คำศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนพล  เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนบนพื้นที่   หมู่ที่  1  
และหมู่ที่  2   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจาก
นายสุพิศ  สมศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น ให้ความอนุเคราะห์ ใช้อาคารเรียนเป็นห้องเรียน
ชั่วคราว โดยมีนายสุรพงษ์  เศรษฐภักดี  ตำแหน่ง  อาจารย์  2      มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขา

          วันที่  29  มกราคม  2534  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นเอกเทศ  และให้ชื่อว่า       
"โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์"  และได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์  เศรษฐภักดี  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  พร้อมกับได้รับการอนุมัติอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ   จำนวน   48  ไร่   ในเขต    
หมู่บ้านโสกนกเต็นและบ้านป่าเป้า  ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งอาคารที่ได้รับการอนุมัติงวดแรกมี  ดังนี้

           1.  อาคารเรียนชั่วคราว  ชค.108           จำนวน  1      หลัง          
           2.  บ้านพักครูแบบ 204/24                   จำนวน  1      หลัง
           3.  บ้านพักนักการภารโรง                      จำนวน  1      หลัง            
           4.  ห้องน้ำห้องส้วม  6ที่                         จำนวน  1      หลัง
           5.  สนามบาสเกตบอล                            จำนวน  1      สนาม          
          วันที่  25  ธันวาคม  2534  ได้ย้ายโรงเรียนบ้านโสกนกเต็น  มาเปิดทำการสอน 
ณ  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  (พื้นที่ปัจจุบัน) ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ