ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทย
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์